นศ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมจัดกิจกรรม "ส่งเสริมความรักสามัคคีฯ สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น"
SSRU admin
2019-03-27 11:14:49

นศ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมจัดกิจกรรม "ส่งเสริมความรักสามัคคีฯ สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น"

ที่มา :  ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา