การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICMSIT 2019 )
SSRU admin
2019-04-26 15:15:05

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICMSIT 2019 )

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา