วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม " Colors of ASEAN" ประจำปี 2561
SSRU admin
2018-09-25 10:41:54

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม " Colors of ASEAN" ประจำปี 2561

วันที่ 24 กันยายน  2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดย อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ จากสาขาการจัดการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์ทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ จากสาขาการโรงแรม ได้จัดกิจกรรม" Colors of ASEAN" ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน " Colors of ASEAN" มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษา ชั้นปี1 ที่เรียนวิชา Southeast Asian Studies ได้มีการศึกษาในเรื่องของประชาคมอาเซียน และให้มีการนำเสนอในรูปแบบการจัดบูธนิทรรศการวัฒนธรรมด้านอาหาร การแต่งกาย การละเล่น ที่เป็นสัญญลักษณ์โดดเด่นของประเทศในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ไทย  ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า  มาเลเซีย บรูไน  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  ซึ่งนักศึกษาได้ตกแต่งบูธเป็นที่น่าสนใจ และสวยงาม พร้อมกันนี้ อาจารย์ Darma Khairiree อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาโดยบรรยายเรื่องราวของแต่ละประเทศ ในแต่ละบูธอีกด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.ssruic.ssru.ac.th
ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา