นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ผู้สูงอายุ) ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
SSRU admin
2019-03-25 11:41:40

นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ผู้สูงอายุ) ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา