นักศึกษาแพทย์แผนไทย "เข้าป่า ศึกษาพรรณไม้ที่ใช้เป็นยา" ในแหล่งธรรมชาติ
SSRU admin
2019-03-25 11:38:29

นักศึกษาแพทย์แผนไทย "เข้าป่า ศึกษาพรรณไม้ที่ใช้เป็นยา" ในแหล่งธรรมชาติ

ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา