ศิลปกรรม Mini Conference ครั้งที่ 2
SSRU admin
2019-05-23 11:06:15

ศิลปกรรม Mini Conference ครั้งที่ 2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดสัมมนาผลงานวิจัยนักศึกษา(Mini Conference) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้คณะพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย กิจกรรมมีการนำเสนอบทความผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งนี้ ถือเป็นการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาเป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับปีการศึกษา 2562 โดยครั้งที่ 1 จัดไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์

ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา