พิธีไหว้ครู ครอบครูช่างศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
SSRU admin
2018-11-22 13:13:22

พิธีไหว้ครู ครอบครูช่างศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่างศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) เป็นผู้ประกอบพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะสิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา ร่วมด้วย อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์
พิธีไหว้ครูครอบครูช่างศิลปะนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันเป็นมงคลที่มีมายาวนาน ทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษา รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี การมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  SSRU