ศิลปกรรม ยกสำนักงานไป workshop " ฝึกบริหารความคิดเพื่อให้รู้เท่าทัน " ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล
SSRU admin
2018-10-22 14:41:30

ศิลปกรรม ยกสำนักงานไป workshop " ฝึกบริหารความคิดเพื่อให้รู้เท่าทัน " ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ "คนสำราญ งานสำเร็จ" จุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและรู้จักบริหารความคิดของตน เพื่อให้รู้เท่าทันธรรมชาติ และนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน และเพื่อตอบสนองนโยบายองค์กรแห่งความผาสุก

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และอาจารย์ ดร. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา