สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 และ 3
SSRU admin
2019-01-21 10:52:56

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 และ 3

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 และ 3 โดยชุดแรกเป็นชุดเปิดงานผลงานการออกแบบโดย อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา