นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ" การออกแบบ ตู้ไปรษณีย์ไทยจำลอง
SSRU admin
2018-09-20 11:26:28

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ" การออกแบบ ตู้ไปรษณีย์ไทยจำลอง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ" จากการประกวด ออกแบบสินค้าไปรษณีย์ ประจำปี 2561 ในคอนเซ็ปที่ว่า อวดไอเดียในการเปลี่ยนโฉมสินค้าไปรษณีย์แบบเดิมๆ ได้แก่ ตู้ไปรษณีย์ไทยจำลอง ตุ๊กตาบุรุษไปรษณีย์ และรถขนส่งไปรษณีย์จำลอง ให้เป็นสินค้าแบบ Multifunction

ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว อยู่ในสินค้าประเภทที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ไทยจำลอง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ประเภททีม จำนวน 6 คน ได้แก่ นายอัสมี ปูเตะ นายนวพล เมืองสาคร นางสาวเบญจพร เศรษฐพงษ์ นางสาวนริศรา นฤนาทจินดา นายอรรถวุฒ คุ้มบ้าน และนายธนภัท อาสาธนาคูณ ทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2

โดยในวันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้แทนจากไปรษณีย์ไทยยังได้เดินทางมาพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด และนักศึกษาที่ชนะรางวัล เพื่อร่วมถ่ายรูปและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1

ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจาก https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/article/11/10428
ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์