น.ศ. คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ "การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7"
SSRU admin
2018-09-20 11:18:00

น.ศ. คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ "การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7"

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ระดับอุดมศึกษา โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยทีมนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างชื่อคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ “ต่อลมหายใจ”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก  จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ระดับอุดมศึกษา โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งผลงานชื่อ“ต่อลมหายใจ”  ของทีม “NEWFOLDER studio ” นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย นายอัครพล นันทะเสน (หัวหน้าทีม) , นายอภิรักษ์ อาษาทา , นายวสันต์ เรือนเงิน และนายกิตติ์ดนัย เที่ยงธรรมโม  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยมีอาจารย์ปิติมนัส บรรลือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาในการแข่งขันดังกล่าว

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก  กองทัพบก จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างการขับเคลื่อนสังคมไทย ให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยพึงมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ ติดตามผลงาน “ต่อลมหายใจ”  ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/Photharamfanpage/videos/1856762557751280/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ