เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
SSRU admin
2019-06-20 14:17:43

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

>> Download เอกสาร

ข้อมูลหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ