วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ต้อนรับมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าศึกษาดูงาน
SSRU admin
2019-02-20 10:56:18

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ต้อนรับมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซี่ยน มหาวิทยาลัยเฉิงตู เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ทดลองการใช้อุปกรณ์ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง Photography ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.sisa.ssru.ac.th

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา