GE จัดอบรมการใช้งาน GE Smart Classroom ให้กับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
SSRU admin
2018-09-19 14:13:01

GE จัดอบรมการใช้งาน GE Smart Classroom ให้กับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 17 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดอบรมการใช้งานระบบ GE Smart Classroom ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ GE Smart Classroom เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ที่มีนักศึกษาเรียนเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.gen-ed.ssru.ac.th
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ