เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
SSRU admin
2018-04-19 11:04:35

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
-แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 – 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่รับสมัคร: ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 0 2160 1282, 0 2160 1285