GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560
SSRU admin
2017-11-16 10:05:29

GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เน้นการมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการเรียนวิชาจีอีให้เป็นไปตามปรัชญาที่เน้นการสร้างคนให้เต็มคน รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นไปในลักษณะของการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองต่อโลกและชีวิตในทางที่ดี การเรียนการสอนในแต่ละครั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลและมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดังกล่าว มีความมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา และทางสำนักฯ จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความรู้และสาระดีๆที่สำนักฯ มอบให้นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน GE

      ทั้งนี้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบกับกิจกรรมการบรรยายเนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักพูด และบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ ของไทย มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา และห้องเรียน 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th #PRSSRU #GESSRU

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.gen-ed.ssru.ac.th
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ