อบรมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)
SSRU admin
2018-03-16 10:39:32

อบรมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. กองบริการการศึกษาจัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 1 Fast Track) โดยท่านอธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่อง  "การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน" รวมถึง "แนวทางการจัดทำตำราและหนังสือ" ซึ่งมีคณาจารย์จากคณะและวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ที่มา : กองบริการการศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : งานบริหารงานทั่วไป  กองบริการการศึกษา