ม.ราชมงคลพระนคร ดูงานศักยภาพสวนสุนันทา ต้นแบบบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี
SSRU admin
2019-03-14 14:29:56

ม.ราชมงคลพระนคร ดูงานศักยภาพสวนสุนันทา
ต้นแบบบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี


วันที่ 14 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการศึกษาดูงานศักยภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้นแบบการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรที่ดี  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ  โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน  นับเป็นการแสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมทั่วไปอรวรรณ สุขมา : รายงาน
เนตรดาว อยู่ยง : ถ่ายภาพ