โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
SSRU admin
2019-03-14 10:36:11

โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 – 9  มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 113 คน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยการเรียนรู้ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ อีกทั้งเสริมทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมและถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
https://sci.ssru.ac.th/news/view/13032562

ที่มา : ธนัญภรณ์ คงขาว
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา