การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
SSRU admin
2019-03-14 10:31:03

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

11 มี.ค.62)  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม   ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา

โดยมีการบรรยายในการหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2562 โดย ดร.อำนาจ   วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาธิการ

การบรูณาการความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธาน อกศจ.สมุทรสงคราม

ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเด็น (ควรจัดการศึกษาอย่างไรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนของสังคมโลก)   ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/11036256
2.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/11036256

ที่มา :  http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/11036256
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา