สวนสุนันทาประชุมกบม.นัดที่ 5 / 2562
SSRU admin
2019-05-13 13:15:02

สวนสุนันทาประชุมกบม.นัดที่ 5 / 2562
          วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม

          เมื่อเปิดประชุมแล้ว ประธานได้แจ้งให้ทราบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การทอดผ้าป่าการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่งจัดพิธี ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ได้เงินสมทบทุนทั้งสิ้น 1,899,119 บาท   เรื่องแนวปฏิบัติการกู้ยืมกองทุนกยศ.ในปี 2562 เรื่องการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 เรื่องการจัดสรรบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน เรื่องจำนวนบุคคลที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 3 ที่มีจำนวน 16,701 คน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากร เมื่อเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาฯ           จากนั้น เป็นการประชุมตามวาระ ได้แก่ รับรองรายงานการประชุม และเรื่องสืบเนื่อง ได้แก่ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุม กบม. เมื่อครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมติดตามการปรับปรุงแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (Fast Track) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561 – เดือนเมษายน 2562 รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย รับทราบรายงานด้านการเงินการคลัง รับทราบผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำเดือนเมษายน 2562 ตลอดจนเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญอาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา เป็นต้น