นักศึกษา วจก. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Missteen Universe 2018
SSRU admin
2018-12-12 11:49:18

นักศึกษา วจก. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Missteen Universe 2018

นางสาวนาตาลี คาซิมพู (น้องนา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Missteen Universe 2018 และรางวัลขวัญใจ Club Model ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา