สวนสุนันทาวางมาตรการคุมเข้มรับน้องสร้างสรรค์ ปี'62
SSRU admin
2019-07-12 14:09:38

สวนสุนันทาวางมาตรการคุมเข้มรับน้องสร้างสรรค์ ปี'62


* วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานในการประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ เพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงนามวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศนโยบายและมาตรการไว้แล้ว  *  เรื่องนี้มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ  และจากการประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรม  ได้ข้อสรุปเป็นมาตรการ 4 ข้อ คือ 


1. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ต้องเกิดความสมัครใจ ไม่เป็นการบังคับ และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่สื่อออกไปในทางผิดศีลธรรมหรือลามก ต้องไม่รุนแรง ไม่เกิดการทำร้ายร่างกาย ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมที่ดีงาม    


2. ห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด   


3. ให้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ในเวลาราชการเท่านั้น และไม่จัดในวันหยุดราชการ   


4. หากไม่ปฏิบัติตามข้อนโยบายดังกล่าว ให้ยุติกิจกรรมรับน้องของคณะ วิทยาลัย นั้นทันที และให้สอบวินัยนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขา ตามระเบียบต่อไป  


ซึ่งการจัดกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัด 2 ช่วงเท่านั้น  ช่วงแรก  ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 เป็นการจัดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และวันที่  30 – 31 กรกฎาคม 2562  เท่านั้น


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์  021601023 / 021601400 / 021601000

โทรสาร    021601010