สวนสุนันทาดันนศ.โชว์ศักยภาพนำเสนอบทความทางวิชาการเวทีนานาชาติ
SSRU admin
2019-07-11 10:03:52

สวนสุนันทาดันนศ.โชว์ศักยภาพนำเสนอบทความทางวิชาการเวทีนานาชาติ


* เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร. กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง และอาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ นำนักศึกษาจำนวน 7 ราย เดินทางเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ ในงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ Taipei, Taiwan, Conference of 655th ICSSE – 2019 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยมีหัวข้อบทความที่นำเสนอดังต่อไปนี้


* 1.นางสาวช่อเอื้อง วงษ์แก้ว นำเสนอบทความในหัวข้อ “ศึกษาเงื่อนไขการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตามร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. ......... ของไทยเปรียบเทียบกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนคู่ชีวิต” (Thai study on the conditions of Act on Civil Partnership Bill of Thailand compared to the Registered Life Partnerships of the Federal Republic OF German)


* 2.นายกฤติกานต์ แก้วมา นำเสนอบทความในหัวข้อ “มุสลิมกับเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย” (Muslim and Marriage Conditions: Comparative Study According to Thai Law)


* 3.นางสาวณัฎฐา โอภาสธนธร นำเสนอบทความในหัวข้อ “ศึกษาเปรียบเทียบสิธิการลาคลอดบุตรระหว่างลูกจ้างภาครัฐและภาคเอกชน” (A Comparative Analysis of The Employee on Maternity Leave Between Private Sector and Government Sector)


* 4.นายชยนันท์ โนรี นำเสนอบทความในหัวข้อ “การคุ้มครองผู้ค้ำประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) The protection of the guarantor in the debt of the Education Loan Fund (ELF)”


* 5.นางสาวกาญจนา พุทธโอวาท นำเสนอบทความในหัวข้อ “วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย” (Legal Measures Analysis for Electronic Waste Control and Disposal in Thailand)


* 6.นางสาวกรรณิการ์ เกตุรัตน์ นำเสนอบทความในหัวข้อ “การฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพื่อยุติการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ กรณีศึกษา : กฎหมายเปรียบเทียบกฎหมายแคลิฟอร์เนีย” (Defamation Litigation to Stop Participation in Public Issues, A Case Study : Thai Law Compared to California Law)


* 7.นางสาวสมฤดี แก้วขาว นำเสนอบทความในหัวข้อ “ปัญหาการกำหนดสภาพบุคคลแก่ปัญญาประดิษฐ์ กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบประเทศไทย" (Problems in Determining Personal Conditions for Artificial Intelligence : A Case Study at the United States Compared to Thailand)


* โดยการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ นับเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์บนเวทีระดับโลกอีกด้วย


อรวรรณ สุขมา : รายงาน