รู้จักSCImago Institutions Rankingsทำไมมีแค่22สถาบันการศึกษาไทย ที่ติดอันดับ ทึ่ง”สวนสุนันทา”ผงาดหนึ่งเดียวของราชภัฏ
SSRU admin
2019-07-11 09:56:03

รู้จักSCImago Institutions Rankingsทำไมมีแค่22สถาบันการศึกษาไทย
ที่ติดอันดับ ทึ่ง”สวนสุนันทา”ผงาดหนึ่งเดียวของราชภัฏ

แม้ข่าวคราวของ SIRในประเทศไทยจะยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร แต่ในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะสถาบัน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างตระหนักถึงความสำคัญของการจัดอันดับในแต่ละครั้ง เพราะจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษา

โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2562  นี้ มาจากการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 6,459 แห่ง โดยมี 3,471 แห่งเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา นอกนั้นเป็นองค์กรอื่นๆ ได้แก่สถาบันวิจัย โรงพยาบาล และศูนย์วิจัยต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อธิบายแก่ทีมงาน Eduzones ว่า SCImago Institutions Rankings (SIR) คือ การจัดอันดับโดยมีการจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน

1.ด้านงานวิจัย (Research) 50%  โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% 
จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% 
จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ  URL ของสถาบัน  จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

ในปี 2019 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มการจัดอันดับของ SIR มีทั้งหมด 22 สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าไปอยู่ในการจัดอันดับด้วย

Overall Rank                                             SSRU                       อันดับที่ 20

Research Rank                                          SSRU                       อันดับที่ 21

Innovation Rank                                        SSRU                       อันดับที่ 21

Societal  Rank                                           SSRU                       อันดับที่ 14


…………………………………………………

สำหรับผลการจัดอันดับประเภทภาพรวม (Overall Rank) มีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับจำนวน 22 แห่ง  ดังนี้

อันดับ 1  Mahidol University (522)

อันดับ 2 Chulalongkorn University (534)

อันดับ 3 Khon Kaen University (656)

อันดับ 4  Kasetsart University (662)

อันดับ 4 Chiang Mai University (662)

อันดับ 5 Prince of Songkla University (672)

อันดับ 6 Srinakharinwirot University (690)

อันดับ 7  Walailak University (696)

อันดับ 8 Suranaree University of Technology (697)

อันดับ 9  Mae Fah Luang University (700)

อันดับ 10  King Mongkut’s University of Technology Thonburi (702)

อันดับ 11  Silpakorn University (705)

อันดับ 12 Thammasat University  (721)

อันดับ 13  Naresuan University (735)

อันดับ 14 Asian Institute of Technology (755)

อันดับ 15  Mahasarakham University (757)

อันดับ 16 King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (758)

อันดับ 16  Mahawithayalai Rangsit (758)

อันดับ 17  Ubon Ratchathani University (761)

อันดับ 18 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (765)

อันดับ 19  Burapha University (779)

อันดับ 20 Suan Sunandha Rajabhat University (831)

หมายเหตุ  อันดับ 4 คะแนนเท่ากันครองอันดับร่วมกัน และอันดับ 16 คะแนนเท่ากันครองอันดับร่วมกัน ส่วนวงเล็บข้างหลังคือ อันดับโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.scimagoir.com/methodology.php

ดูการจัดอันดับภาพรวมของประเทศได้ที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA


ที่มาจาก

https://www.eduzones.com/2019/07/10/scimago-institutions-rankings-2019-ssru/?fbclid=IwAR3-XHWe1rYhZqPMMKu0P6LTqGZcfncowDRsPuFO6Rf6Ap8ISeeOH2O8J78