สาขาวิชาดนตรี จัดการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับ Indiana State University U.S.A.
SSRU admin
2019-06-11 14:06:02

สาขาวิชาดนตรี จัดการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับ Indiana State University U.S.A.

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ School of Music, Indiana State University U.S.A. จัดการแสดงคอนเสิร์ต "ISU Percussion Ensemble Concert 2019" ซึ่งมีบุคลากรที่มากความสามารถ ได้แก่ Dr.Jimmy Finnie เป็นผู้นำการแสดงเครื่องดนตรี percussion และ Dr.Brian Kilp เครื่องดนตรี Horn

สำหรับการแสดงดนตรีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี กล่าวรายงาน จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 58) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา