ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์"
SSRU admin
2019-03-11 10:31:33

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์"

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์" ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจลงทะเบียนที่ http://training.ird.ssru.ac.th/…/in…/course/eventdetail/2/-/ 

วันนี้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 1,500 บาท/ 1 ท่าน
- บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 2,000 บาท/ 1 ท่าน

ค่าลงทะเบียนสำหรับค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง และใบรับรอง ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา