ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
SSRU admin
2019-03-11 10:28:34

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ที่มา : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา