การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดหารายได้ด้านงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พร้อมด้วยประชุมทบทวนความต้องการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2562
SSRU admin
2019-07-10 09:46:29

การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดหารายได้ด้านงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พร้อมด้วยประชุมทบทวนความต้องการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2562


( 9 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจัง หวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม “การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดหารายได้ด้านงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พร้อมด้วยประชุมทบทวนความต้องการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้ด้านงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการและแบ่งงาน 2. การรายงานความก้าวหน้า โครงการผลิตน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ห้องที่ระลึก (Gallery Room) 3. การเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอพักนักศึกษา 4. การรายงาน โครงการและกิจกรรม ในปีงบ 2563 5. การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำ การสร้างทีมเตรียมพร้อม แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำไปสู่การพัฒนาสถาบัน ฯให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/2019-07-09-03
2.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/2019-07-09-03

ที่มา : http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/2019-07-09-03
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา