สวนสุนันทาประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นัดที่ 6/2562
SSRU admin
2019-06-10 14:56:44

สวนสุนันทาประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นัดที่ 6/2562*** 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องสำคัญต่างๆ

*** นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด 1.9.1 เงินรายได้ จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2561-20 พฤษภาคม 2562) รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

*** และพิจารณาในเรื่องที่สำคัญได้แก่ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... พิจารณาเลือกผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อรวรรณ สุขมา : รายงาน/ถ่ายภาพ