สวนสุนันทาประชุมกบม.นัดที่ 4 / 2562
SSRU admin
2019-04-09 16:15:57

สวนสุนันทาประชุมกบม.นัดที่ 4 / 2562


วันที่ 9  มีนาคม  2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี   รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ซึ่งมีวาระการประชุมหลายประเด็น อาทิ  รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุม กบม. เมื่อครั้งที่ 3 / 2562 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมติดตามการปรับปรุงแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (Fast Track) และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562  รายงานแผนจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  
นอกจากนี้มีการเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ตัวชี้วัด 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562)  รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำพปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562)   รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ 6 เดือน) รายงานสถานะการยืมเงินทดรองราชการและผลประกอบการ (เงินสะสม) ของหน่วยงานจัดการศึกษาในกำกับ   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562  (1 ตุลาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562)   และรายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

รวมถึงเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ราย  และการพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

www.ssru.ac.th

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
วสันต์ เรือนเงิน : ถ่ายภาพ