กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาจิตโดยการเจริญสมาธิ"
SSRU admin
2019-03-08 11:08:47

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาจิตโดยการเจริญสมาธิ"

วันที่ 5 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 5 โดยกำหนดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาจิตโดยการเจริญสมาธิ” โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศานา โดยนำหลักธรรมใกล้ตัวใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 50 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.http://sdd.ssru.ac.th/home
2.https://www.facebook.com/ssru.stu

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี