คณะวิทย์ฯขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้
SSRU admin
2018-03-08 10:46:51

คณะวิทย์ฯขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://sci.ssru.ac.th/th/announcement/view/news82

ที่มา :  ธนัญภรณ์ คงขาว
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา