นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศคว้า 4 รางวัล ผลงานวิชาการระดับชาติ
SSRU admin
2018-02-06 14:11:07

นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศคว้า 4 รางวัล ผลงานวิชาการระดับชาติสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ณยศ กุลพานิช อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว และอาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านภูมิศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น 21 มหาวิทยาลัย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว 500 คน จากทุกภูมิภาค ของประเทศ

สำหรับประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยนี้ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2551 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกปี โดยมีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งไป

ซึ่งการประชุมวิชาการฯในปีนี้ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 4 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลได้ทั้ง 4 ผลงาน ดังนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทการนำเสนอเเบบปากเปล่า (oral presentation)
การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกล Landsat 8 เพื่อหาดัชนีที่เหมาะสมในการเเยกพื้นที่ว่างเปล่าออกจากพื้นที่อื่น กรณีศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดย นายวรรณรัตน์ จำนงถ้อย และนายไกรสร โกสุม

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนำเสนอเเบบโปสเตอร์ (poster presentation)
การประยุกต์ใช้ข้อมลไลดาร์ในการจำเเนกประเภทวัสดุอาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบ้านใหม่เเละตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยนางสาวจันทร์ทิมา พันธ์เอก และนางสาวกนกพร มาตา

3.รางวัลชมเชย ประเภทนำเสนอเเบบปากเปล่า (oral presentation)
การประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์ในการตรวจสอบความเข้มเเสงอาทิตย์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลาเซลล์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย นางสาวธัญญาเรศ ภูมิผิว และนางสาวรัตติกาล ทองเมืองหลวง

4.รางวัลชมเชย ประเภทนำเสนอเเบบโปสเตอร์ (poster presentation)
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิจุดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โดย นายธนชาติ ศรีเมือง และชมพูนุช ชมภูวิเศษ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.hs.ssru.ac.th
ที่มา  : นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา