สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2561
SSRU admin
2018-09-05 10:15:19

สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2561  โดยมีอาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นประธาน  ร่วมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  เข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  พิธีไหว้ครูของนักศึกษา  อาจารย์ผูกข้อมือให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิธีมอบตราประจำสาขา   และการพบปะ ผูกข้อมือระหว่างรุ่นพี่ ศิษย์เก่า   กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เปิดเผยว่า " โครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2561 จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณของครู การแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการดำรงรักษาพิธีรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นสิริมงคล  และปลูกฝังให้นักศึกษาได้รับการสืบสานวัฒนธรรมไทย ต่อการระลึกถึงบุญคุณของครูอีกด้วย"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ