นวดพื้นฐานบ่า ในวิชาหัตถเวชกรรมไทย1
SSRU admin
2018-12-04 10:07:56

นวดพื้นฐานบ่า ในวิชาหัตถเวชกรรมไทย1
ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา