วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัย (Mini-Conference)ประเทศมาเลเซีย
SSRU admin
2019-05-03 14:21:59

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัย (Mini-Conference)ประเทศมาเลเซีย


เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ "FESTIVAL APRESIASI SENI (FEAS) 2019" และได้รับรางวัลจำนวน 4 ผลงานได้แก่ 1.รางวัล BRONZE AWARD เรื่อง Media Interative : 3D Printing Caracter for Boardgame นางสาวมิณตรา นาสี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล2.รางวัล SILVER AWARD เรื่อง Animation : 7 Ways To Manage Yourself  When Heartbroken นางสาวอรนุช ภู่กำจัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล 3.รางวัล SILVER AWARD เรื่อง Animation : The Royale Project นางสาวนงลักษณ์ สิทธิพรรัตนมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

4.รางวัล SILVER AWARD เรื่อง Shot Film : Reflection of Creativity and Imagination of Michel Gondry''''s Film นายวิชยุตม์ พรประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ณ มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องในการส่งผลงานนำเสนอระดับนานาชาติต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.sisa.ssru.ac.th

ที่มา  : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา