นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม Story telling กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
SSRU admin
2019-03-04 12:05:14

นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม Story telling กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา