วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการบิน
SSRU admin
2018-05-02 10:12:55

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการบิน

วันที่ 23 เมษายน 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น (คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3) สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3) ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง 20 เมษายน 2564 การได้มาซึ่งการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น มาจากการตรวจประเมินความพร้อมของบุคลากร และสถานที่  องค์กรมีความเข้าใจในมาตรฐานอาชีพ และกระบวนการประเมิน เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรอง แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยวิทยาลัยนานาชาติ มุ่งเน้นการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และเป็นการผลักดันสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นสาขาวิชาเอตทัคคะในอนาคต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.ssruic.ssru.ac.th
ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา