บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
SSRU admin
2018-05-02 10:06:15

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ในกิจกรรมสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า: ราตรีสีสันต์ สายสัมพันธ์ลูกพระนาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ด้านจิตสาธารณะ
2. พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส ด้านจิตสาธารณะ
3. ดร.บุญศรี สุธีรชัย ด้านจิตสาธารณะ
4. ดร.สุดาวรรณ สมใจ ด้านจิตสาธารณะ
5. พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ด้านวิชาชีพ

ผู้รายงาน/ภาพข่าว: วรเทพ นาควงศ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.grad.ssru.ac.th
ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา