คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้ "การบริหารจัดการงานในยุค 4.0" แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2561
SSRU admin
2018-05-02 10:00:14

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้ "การบริหารจัดการงานในยุค 4.0" แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2561”  ในหัวข้อ “การบริหารจัดการงานในยุค 4.0” โดยอาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร  จากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้  โดยมีศิษย์เก่าและนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมอบรม ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724)  คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในยุค 4.0 ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถของศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ หรือเป็นนักลงทุน มีความจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการแสวงหาช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา  : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา