นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศใต้หวัน
SSRU admin
2018-05-01 09:54:27

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศใต้หวัน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Department of Hotel and Restaurant Management, College of Human Ecology,  Chia Nan University of Pharmacy & Science โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Wang, Juei Shen คณบดี Dr.Wang, Ming Muang และ Dr.Chen, Mei Kuei เพื่อเข้าพบและวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการทำอาหารคาว- หวานไต้หวัน เบเกอรี่และการจัดเลี้ยงแบบไต้หวัน ทั้งนี้นางสาวพรญาณี จะได้สาธิตการแกะสลักผักและผลไม้พร้อมทำอาหารไทยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาโดยจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล ได้ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการอบรมระยะสั้นและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : sci.ssru.ac.th
ที่มา : ธนัญภรณ์ คงขาว
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา