สวนสุนันทาเข้มเดินหน้าพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SSRU admin
2018-07-05 10:08:04


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ชำนาญการ) โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผอ.ชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และอ.สมปอง วิชุพงษ์ ร่วมวิพากษ์งานผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้