นักศึกษาครูสวนสุนันทาร่วมแข่งเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
SSRU admin
2018-10-11 11:19:22


วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมส่งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย 1.ทีมสังคมศึกษา สาขาแห่งการเรียนรู้ SSRU

1.1 นายสฤษดิ์ ดงสิงห์

1.2 น.ส.ปรารถนา หิรัญวัฒนานนท์

1.3 นายชลทิตย์ ศิริวรรณ


2.ทีมครูสังคมสวนสุนันทา

2.1 น.ส.พิจิตรา วรรณศุภมงคล

2.2 นายณภัทร จุลทัศน์

2.3 น.ส.กฤษณา นนทพจน์ เพือเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับการเป็นครูสังคมศึกษามืออาชีพ


...................

ที่มา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  , https://blog.eduzones.com/magazine/202396