นศ.สวนสุนันทาเสนอผลงาน Safety Thailand ต่อ รมว.กระทรวงแรงงาน
SSRU admin
2018-06-25 10:00:17

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน และอาจารย์ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการ "Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน" ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานครฯ

โดยได้นำเสนอผลงานการเรียนการสอนและกิจกรรมหลักสูตรรอบ 12 ปี ต่อพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย