ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐
SSRU admin
2017-04-19 16:07:36

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐

>>  (ดาวน์โหลด) <<

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

๑. ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามประกาศแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. ผู้สอบสัมภาษณ์ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานแสดงตน

๓. ผู้สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้รับการตรวจร่างกายที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเท่านั้น และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กับวิทยาลัยครบถ้วน จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

๔. สถานทีสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง ๓๗๔๗ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

๕. สถานที่ตรวจร่างกาย ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓

๖. ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ของวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด