วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
SSRU admin
2019-01-07 11:05:32


วันที่ 5 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเริ่มต้นก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านการศึกษารายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐานและขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ได้สอบผ่านรายวิชาดังกล่าว จำนวน 119 คน และจะขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในภาคการศึกษาที่ 2 ในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลจริงกับผู้ป่วย นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบพยาบาลและสวมหมวกพยาบาล ซึ่งหมวกพยาบาลมีวิวัฒนาการมาจากหมวกของแม่ชีในศาสนาคริสต์ เพราะพยาบาลเริ่มต้นมาจากการที่ผู้ศรัทธาในพระเจ้ารวมกลุ่มกันทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ปัจจุบันหมวกพยาบาลถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่สวมใส่ว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายว่าได้เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และตระหนักรู้ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม พิธีมอบหมวกเป็นการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ให้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หมวกเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทุกคนจะต้องไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทน อดกลั้น เป็นต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลและมีความตั้งใจปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม