ประกาศจากฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
SSRU admin
2015-06-09 10:58:40

ประกาศจากฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ขอประกาศรายชื่อผู้กู้ กรอ. (รอบที่ 2) ปี 2556 ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2556 คลิ๊กที่นี่ และขอให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเข้าร่วมประชุมทำสัญญาในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

และขอให้ผู้กู้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยคนละ 1 ใบ และหากผู้กู้ไม่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ฝ่ายกองทุนฯ กำหนด จะถือว่าผู้กู้ไม่ประสงค์จะกู้ยืมและฝ่ายกองทุนฯ จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปมาแทนทันที


หมายเหตุ**สำหรับผู้ยื่นกู้ กยศ. ที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม หากมีความประสงค์จะกู้ยืม กรอ. ขอให้มาติดต่อที่ห้องกองทุนฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เพื่อสอบถามสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม กรอ. ได้ และขอให้มาติดต่อภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 นี้เท่านั้น เพราะหากเกินระยะเวลาที่ สำนักงานกองทุน กยศ. กำหนด จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบได้