ประกาศจากฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
SSRU admin
2016-05-26 14:30:25

ประกาศจากฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

1. กำหนดวันส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ของปีการศึกษา 2559วันที่ 6-10 และ 13-17 มิถุนายน 2559สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องที่กู้ยืมอยู่แล้วรหัส 55-58 ทุกคณะทุกวิทยาลัยที่เรียน 2 ภาคเรียน เท่านั้นณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

2. สำหรับผู้กู้ที่เรียน 3 ภาคเรียน ขอให้รอเกรดของภาคเรียนที่ 3/2558 ก่อน จึงจะสามารถส่งแบบคำขอกู้ยืมได้ และงานกองทุนฯ จะกำหนดวันส่งให้อีกครั้งหนึ่ง

3. จองรอบการส่งได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาใน หัวข้อ "รอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ./กรอ.ปีการศึกษา 2559"และมาให้ตรงตามรอบที่ได้ทำการจองไว้ มิเช่นนั้นจะไม่รับตรวจเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4. ผู้ที่ไม่มีบัตรจองจะไม่รับตรวจเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพราะบัตรจองมีเพียงพอกับจำนวนผู้ขอกู้ยืมทุกคน