ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) "สวนสุนันทาวิชาการ ๒๕๕๙"
SSRU admin
2016-02-29 18:13:19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) "สวนสุนันทาวิชาการ ๒๕๕๙"
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สวนสุนันทาวิชาการ ๒๕๕๙" เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) สวนสุนันทาวิชาการ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้ใช้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้ตัดสินตราสัญลักษณ์ (Logo) "สวนสุนันทาวิชาการ ๒๕๕๙" เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นายธานี เหมือนนุช
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มารับมอบ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Donwload เอกสารประกาศ